New Age - próba definicji

Zwolennicy New Age - Nowej Ery, którą ma być Era Wodnika - są przekonani, że już wkrótce zakończy się okres chrześcijaństwa, nazywany przez nich Erą Ryb. Jak bowiem ponoć mówią gwiazdy, era ta to jedno wielkie pasmo nieszczęść, czas zagubienia, cierpienia, fałszywej duchowości i fanatyzmu.

Wraz z nią powinny zniknąć stosy, prześladowania, fundamentalizm religijny i wszelki konserwatyzm, a wtedy nastanie idealny świat.

Wielu ludzi zastanawiało się nad zjawiskiem New Age. Powstało wiele definicji, które często jeszcze bardziej zaciemniają jego obraz. Ja ze swej strony chciałbym zaproponować Państwu jeszcze jedno (mam nadzieję, że klarowne) spojrzenie na to złożone zjawisko.

New Age to:

eklektyczny ruch - czerpie swoje praktyki i idee z wielu źródeł, np. z różnych systemów religijnych, filozoficznych, kierunków psychologicznych, a także systemów okultystycznych, szamańskich czy nawet współczesnej fizyki.

o luźnej strukturze - nie jest kultem [1]. Istnieją ludzie, którzy w ramach New Age próbują stworzyć pewne formy kultowe, co może doprowadzić do powstania nowych sekt. O kulcie możemy mówić wtedy, gdy istnieje siła przywódcza, twierdząca że posiada absolutną, często boską władzę nad życiem swoich wiernych. Wiedza czy przesłanie New Age wywodzi się bezpośrednio z kontaktów z bożkami czy duchami (np. channeling) lub też z ich własnej boskiej natury. W większości przypadków ludzie zaangażowani w ten ruch są zbyt wielkimi indywidualnościami, by być wyznawcami jakiegoś kultu. Oni pragną bardziej realizować swoją własną "boskość", niż składać hołdy boskości jakiemuś przywódcy. Stronią więc od form kultowych.

oparty na doświadczeniu monizmu - wszystkie dusze stanowią jedno. Każda jest iskrą wywodzącą się od duszy zasadniczej i ona jest wrodzona we wszystkich duszach [2]. Taka świadomość niweluje granicę między jednostką a światem. Człowiek nie czuje się odizolowany, ale zjednoczony z każdą inną osobą, z całym wszechświatem i z boskością - wiara w jedność wszystkiego, co istnieje.

który prowadzi ludzi do wiary w panteizm jeżeli ze wszystkim, co nas otacza, odczuwa się jedność monistyczną, to w końcu zaczyna się zadawać pytanie: jaka jest natura tej jednej rzeczywistości wszechświata? Większość uważa, że tą jednością jest Bóg. Według New Age wszystko, co istnieje, jest boskie i ma udział w boskiej (z małej litery) naturze. Shirley McLaine pisze: Każda dusza jest sama dla siebie Bogiem. Nie możemy oddawać czci nikomu czy niczemu innemu, niż sobie, albowiem ty jesteś Bogiem. Kochać siebie oznacza kochać Boga. Teoretyk New Age Beverly Galyean pisze: Z chwilą, gdy zaczniemy dostrzegać, że wszyscy jesteśmy Bogiem, że wszyscy posiadamy atrybuty Boga, wtedy sądzę, że najważniejszym celem ludzkiego życia będzie przyjęcie na nowo, jako własnego, podobieństwa do Boga: doskonałą miłość, doskonałą mądrość, doskonałe zrozumienie, doskonałą inteligencję. Kiedy to uczynimy, wrócimy do tej starej istotowej jedności, która jest świadomością.

z tendencją do ugruntowania milenijnego poglądu na historię - Shirley McLaine twierdzi, że dusza nigdy nie umiera i raz po raz cyklicznie zamieszkuje inne ciała, by się uczyć i wzrastać, przebywając na ziemi. Każdy powróci tak często, jak to będzie konieczne, by osiągnąć pełnię. New Age otrzymało nazwę od milenializmu, ponieważ oczekuje on nowego wieku, który ma się rozpocząć, a właściwie już się rozpoczął, gdyż mamy nowe milenium.

Podsumowując: 
New Age to eklektyczny ruch o luźnej strukturze, oparty na doświadczeniu monizmu, który prowadzi ludzi do wiary w panteizm, z tendencją do ugruntowania milenijnego poglądu na historię.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewne duchowe zwodzenie, które omawia ks. bp Zygmunt Pawłowicz. Stwierdza on, że w całym doświadczeniu duchowego zwodzenia typu "new age" można wyróżnić jakby cztery drogi inicjacji (w kolejności wtajemniczenia):

1. Wejście - dochodzi się do niego przez nabycie wątpliwości w odniesieniu do dotychczasowego świata, ciągle jeszcze w znacznym stopniu opartego o wartości chrześcijańskie: istnienie jedynego osobowego Boga; pojęcie grzechu, odkupienia i zbawienia; "liniowe pojęcie" historii (narodziny, życie doczesne, śmierć, sąd i życie wieczne); wartość Dekalogu itp. Wejście następuje przez przyjmowanie impulsów różnej natury (medytacyjnej, duchowej, psychologicznej, światopoglądowej) na drodze doświadczeń cielesnych i świadomościowych.

2. Badanie - kiedy następuje intensywne poznawanie przez ćwiczenie i doświadczanie owych psychotechnik, medytacji, wizji itp.

3. Integracja - w tej fazie człowiek osiąga na zasadzie wewnętrznego objawienia (subiektywnego i intuicyjnego, a zarazem refleksyjnego) doświadczenie uniwersalnej całości. Wówczas prawie zawsze następuje zerwanie z chrześcijaństwem i rodzi się nowa personalna świadomość osoby i nowego bytu.

4. Sprzysiężenie - człowiek zintegrowany i oświecony jednoczy się z innymi ludźmi i ich zmienioną świadomością, aby razem z nimi pracować w danej dziedzinie nad zmianą społeczną w kierunku pożądanym w danym nurcie New Age.

Dariusz Pietrek

W następnym numerze Sekt i Faktów zamieścimy omówienie najnowszego watykańskiego dokumentu traktującego o New Age: Jezus Chrystus dawcą wody żywej.

PRZYPISY
1. KULT religiozn.: 1) cześć religijna oddawana bóstwom, świętym itp.; 2) zespół obrzędów danej religii; 3) termin kult używany bywa jako synonim religii, np. kulty pierwotne.

2. Ferguson, The Aquarian Conspiracy.

Sekty i Fakty - nr 16 5/2002