Warto wiedzieć

Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim

8 grudnia 2016 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego i mianował nowym metropolitą krakowskim księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dotychczasowego metropolitę łódzkiego.
Równocześnie Ojciec Święty zlecił kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi posługę biskupa w charakterze Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami liturgicznymi imię biskupa w Modlitwie Eucharystycznej wymienia się we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Archidiecezji Krakowskiej od dnia, w którym dokonał kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego
(Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, 1163). Do tego dnia należy wymieniać imię Administratora Apostolskiego.

Księdza kardynała Stanisława Dziwisza oraz nowego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego otaczamy naszą serdeczną modlitwą.

ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się dnia 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. Maturę uzyskał w 1967 roku w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Dnia 24 maja 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.
W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy „La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur” (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obro-nił pracę doktorską „Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas” (promotor: prof. Simon Dec-loux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).
Po powrocie do Polski: w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980-1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”.
W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego huma-nizmu. Studium analityczno-porównawcze” (rozprawa opublikowana pod tytułem „W poszukiwaniu no-wego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas”, Kraków 1994). W 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W samym roku został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
W 1996 roku ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. na-uki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademic-kiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archi-diecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Współkonsekratorami byli: arcybiskup Zenon Grocholewski, sekretarz Sygnatury Apo-stolskiej (obecnie kardynał, prefekt senior Kongregacji Wychowania Katolickiego), oraz arcybiskup Ma-rian Przykucki, ówczesny metropolita szczecińsko-kamieński. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Chri-stum” („Znać Chrystusa”).
W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teo-logicznym UAM.
Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybisku-pem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się dnia 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od 2014 roku – Zastępcą Przewodniczącego Konfe-rencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje – jest człon-kiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolic-kiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Kon-ferencji Biskupich Europy (CCEE).
Dnia 30 listopada 2013 roku Ojciec Święty Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Herb arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Opis teologiczny

Herb arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w barwach pól tarczy herbowej nawiązuje do trzech cnót teologalnych: Wiary, Nadziei i Miłości.
Na polu pierwszym na tle zieleni (Nadzieja) został umieszczony złoty krzyż łaciński. Całość pola wyraża równocześnie dwa słynne powiedzenia: najpierw św. Pawła Apostoła, któ-ry w Pierwszym Liście do Koryntian napisał: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” – „scire (…) Christum, et hunc crucifixum” (1 Kor 2, 2); następnie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein): „Bądź pozdrowiony Krzyżu, jedyna moja nadziejo” – „Ave Crux, spes mea unica!”. Na polu drugim, na błękicie (WIARA) widnieje srebrna (biała) róża – symbol Matki Boskiej Róży Du-chownej czczonej od wieków w sanktuarium na Świętej Górze koło Gostynia Wielkopolskie-go; poniżej róży znajduje się srebrna (biała) lilia – symbol św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Na polu dolnym na tle czerwieni (MIŁOŚĆ) znajduje się złoty lew św. Marka, patrona Arcybiskupa.
Nad tarczą znajduje się zielony kapelusz z 10 frędzlami z każdej strony, natomiast pod tarczą podwójny złoty krzyż arcybiskupi. W dole tarczy widnieje paliusz – znak władzy arcybi-skupa metropolity, poniżej wstęga z jego dewizą SCIRE CHRISTUM – ZNAĆ CHRYSTUSA.


Opis heraldyczny

W słup, w polu zielonym krzyż łaciński złoty, w polu błękitnym róża srebrna i takaż li-lia w słup, na podstawie czerwonej złoty lew św. Marka. Za tarczą krzyż patriarchalny złoty, pod tarczą paliusz z trzema krzyżami czarnymi, a pod nim na wstędze zielonej złota dewiza SCIRE CHRISTUM.

Źródło: Archidiecezja Krakowska

FOT. Jacek Pisz