Kalendarium Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II cd

TRZYNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1990 – 15 października 1991)

30 września - 28 października 1990
Synod Biskupów obraduje nad formacją kapłanów we współczesnym świecie Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”, ogłoszona 25 marca 1992.
7 grudnia 1990
Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II, „Redemptoris missio” (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
1 stycznia 1991
24. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie sumienia każdego czło-wieka warunkiem pokoju”.
15 stycznia 1991
Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George'a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
21 stycznia 1991
Przywrócenie w Polsce ordynariatu polowego.
22 stycznia 1991
Prezentacja encykliki „Redemptoris missio” (podpisana 7 grudnia 1990 roku – zob. wyżej).
5 lutego 1991
Audiencja dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katoli-ckich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.
4 - 7 kwietnia 1991
Plenarne posiedzenie kardynałów poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.
13 kwietnia 1991
Mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.
1 maja 1991
Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła II, „Centesimus annus”.
1 - 13 maja 1991
Podróż do Portugalii w 10. rocznicę zamachu – akt zawierzenia świata Mat-ce Bożej (50. papieska podróż zagraniczna).
19 maja 1991
List do wszystkich biskupów świata w sprawie zagrożeń życia ludzkiego.
31 maja 1991
List do biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschod-niej.
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta pasterska w Polsce pod hasłem: „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście” – beatyfikacje bpa Józefa Pelczara, matki Bolesławy '4Cament i o. Rafała Chylińskiego (51. papieska podróż zagraniczna).
15 czerwca 1991
Papieska wizyta w ośrodku transmisyjnym Radia Watykańskiego w Santa Maria di Galeria pod Rzymem i spotkanie z pracownikami całej rozgłośni.
28 czerwca 1991
Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł II powołuje dwudziestu trzech nowych kardynałów.
13 - 20 sierpnia 1991
Podróż do Polski i na Węgry (52. papieska podróż zagraniczna), w tym:
13 - 15 sierpnia 1991
Podróż do Polski – beatyfikacja Anieli Salawy w Krakowie, VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z udziałem miliona młodych z całego świata, w tym ok. 100 tys. z ZSRR.
16 - 18 sierpnia 1991
Pierwsza podróż papieska na Węgry.
23 sierpnia 1991
Telegram do Michaiła Gorbaczowa z wyrazami poparcia po nieudanym zamachu stanu w ZSRR.
Wrzesień 1991
Wznowienie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Litwą, Łotwą i Estonią.
7 września 1991
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Alba-nią.
8 września 1991
Dzień modlitwy o pokój w byłej Jugosławii.
2 października 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 października jego miejsce zajmuje patriarcha Bartłomiej I.
12 października 1991
Początek podróży do Brazylii (zob. niżej).


CZTERNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1991 – 15 października 1992)

12 - 21 października 1991
Podróż do Brazylii (53. papieska podróż zagraniczna).
17 listopada 1991
Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego.
28 listopada - 14 grudnia 1991
W Rzymie obraduje pierwsze Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
8 grudnia 1991
Ogłoszenie przez Rosję, Ukrainę i Białoruś upadku Związku Radzieckiego (formalne rozwiązanie 26 grudnia).
20 grudnia 1991
Audiencja dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
1 stycznia 1992
25. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju”.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii.
8 lutego 1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Chorwacją, Słowenią i Ukrainą.
19 - 26 lutego 1992
Podróż do Afryki: Senegal, Gambia, Gwinea – wizyta w Domu Niewolników na wyspie Gorée (54. papieska podróż zagraniczna).
Marzec 1992
Początek krwawej wojny między plemionami Hutu i Tutsi w Ruandzie.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce. Posynodalna adhortacja apo-stolska „Pastores dabo vobis” (zob. wyżej 30 września - 28 października 1990 roku).
Kwiecień 1992
Początek wojny w Bośni-Hercegowinie.
4 kwietnia 1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Mongolią.
13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego - święto Matki Boskiej z Lourdes – będ-zie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.
4 - 10 czerwca 1992
Podróż do Afryki: Angola, Wyspy Św. Tomasza i Książęca (55. papieska podróż zagraniczna).
25 czerwca 1992
Zatwierdzenie nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.
15 lipca 1992
Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
21 września 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
9 - 14 października 1992
Wizyta w Dominikanie z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki (56. papie-ska podróż zagraniczna); papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.
11 października 1992
Konstytucja apostolska „Fidei depositum” z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.


PIĘTNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1992 – 15 października 1993)

31 października 1992
Jan Paweł II otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu między nauką a religią.
11 listopada 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią.
5 grudnia 1992
Papież domaga się uznania „obowiązku interwencji humanitarnej” w przy-padku groźby ludobójstwa.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
24 grudnia 1992
Mianowanie biskupów dla Kościoła w Albanii.
1 stycznia 1993
26. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprze-ciw ubogim”.
9 - 10 stycznia 1993
W Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.
12, 15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście „godziny laikatu” w polskim katolicyzmie, a także opowiada się za Kościołem ponadpartyjnym.
3 - 10 lutego 1993
Dziesiąta pielgrzymka do Afryki: Benin, Uganda, Sudan (57. papieska po-dróż zagraniczna) – m.in. spotkanie z przywódcami religijnymi wudu, wizyta u dzieci zarażonych wirusem HIV; podczas tej podróży:
10 lutego 1993
W przemówieniu w Chartumie papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
9 kwietnia 1993
Jan Paweł II zwraca się do sióstr karmelitanek, mieszkających w klasztorze tuż obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prosząc je o konty-nuowanie swej modlitwy w innym miejscu.
18 kwietnia 1993
Beatyfikacja m.in. s. Faustyny Kowalskiej.
25 kwietnia 1993
Podróż do Albanii (58. papieska podróż zagraniczna); papież wyświęca tam czterech nowych biskupów.
8 - 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.
12 - 17 czerwca 1993
Podróż do Hiszpanii (59. papieska podróż zagraniczna).
17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
28 lipca 1993
Podpisanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Pol-ską.
9 - 16 sierpnia 1993
Podróż do Ameryki: Jamajka, Meksyk, USA (60. papieska podróż zagranic-zna); w tym:
12 - 15 sierpnia 1993
VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
4 - 10 września 1993
Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii (61. papieska podróż zagraniczna).
5 października 1993
Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, „Veritatis splendor” (podpisana 6 sierpnia).


SZESNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1993 – 15 października 1994)

16 października 1993
Audiencja dla Aleksandra Sołżenicyna.
2 listopada 1993
Wywiad udzielony przez Jana Pawła II Jasiowi Gawrońskiemu i opublikowa-ny we włoskim dzienniku „La Stampa” pt.: „W czym oddaliliśmy się od Ewangelii? Koniec drugiego tysiąclecia wymaga rachunku sumienia”.
11 listopada 1993
Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego; hospita-lizowany 11-12 listopada w klinice Gemelli.
26 grudnia 1993
Inauguracja Roku Rodziny w Kościele, obchodzonego równolegle z Między-narodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisują porozumienie o podstawowych zasa-dach regulujących wzajemne stosunki.
1 stycznia 1994
27. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzko-ści”.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.
23 stycznia 1994
Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Bałkanach; papież zapalił lampkę oliw-ną, która miała płonąć, dopóki nie ustanie wojna na terenie byłej Jugosła-wii.
2 lutego 1994
List do rodzin.
11 lutego 1994
Ustanowienie Papieskiej Akademii „Pro Vita”.
7 kwietnia 1994
Koncert ku czci ofiar holocaustu z udziałem papieża i głównego rabina Rzy-mu w Auli Pawła VI na Watykanie.
8 kwietnia 1994
Odsłonięcie odrestaurowanego Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
9 kwietnia 1994
Telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Ruandzie w związku z toczoną tam wojną domową.
10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa”, ogłoszona we wrześniu 1995 roku.
28 kwietnia 1994
Jan Paweł II upada i łamie kość udową; 29 kwietnia przechodzi w klinice Gemelli zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego i pozostaje tam do 27 maja.
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty żeński klasztor kontemplacyjny „Mater Eccle-siae”.
19 maja 1994
Audiencja w klinice dla prezydenta RP Lecha Wałęsy.
22 maja 1994
Jan Paweł II ogłasza list apostolski „Ordinatio sacerdotalis” o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.
Czerwiec - sierpień 1994
Krótkie przemówienia przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” wyja-śniające stanowisko Stolicy Apostolskiej przed Międzynarodową Konferencją w Kairze na temat Zaludnienia i Rozwoju.
13 - 14 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Czerwiec - sierpień 1994
W dwunastu wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat plano-wania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Kon-ferencją na temat Zaludnienia i Rozwoju.
15 czerwca 1994
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej z Izraelem. Dzień modlitw o pokój w Ruandzie.
5 - 13 września 1994
Obrady Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
8 września 1994
Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwołana. Msza św. o pokój na Bałkanach.
10 - 11 września 1994
Podróż do Chorwacji (62. papieska podróż zagraniczna).
29 września 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce papieża listy uwierzytelniające.
2 października 1994
Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).
8 - 9 października 1994
Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie.


SIEDEMNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1994 – 15 października 1995)

2 - 29 października 1994
Synod Biskupów o życiu konsekrowanym. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska „Vita consecrata”, ogłoszona 25 marca 1996 roku.
19 października 1994
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”.
25 października 1994
Stolica Apostolska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organi-zacją Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski „Tertio millennio adveniente” o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
11 listopada 1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodu kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Na swoim szóstym konsystorzu papież mianuje trzydziestu nowych kardy-nałów; wśród nich jest abp Kazimierz Świątek.
13 grudnia 1994
„List do dzieci” całego świata.
26 grudnia 1994
Jan Paweł II ogłoszony „Człowiekiem roku” przez amerykański tygodnik „Time”.
1 stycznia 1995
28. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”.
Styczeń - grudzień 1995
Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bośni-Herce-gowinie.
11 - 21 stycznia 1995
Podróż na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i na Sri Lankę (63. papieska podróż zagraniczna); w tym:
14 stycznia 1995
Na falach radia „Veritas Asia” Ojciec Święty zachęca wszystkich chińskich katolików do „odnalezienia dróg komunii i pojednania”.
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej X Światowy Dzień Młodzieży zbiera się najwięcej w historii osób – ok. 4 mln.
25 marca 1995
Ukazuje się „Evangelium vitae”, jedenasta encyklika Jana Pawła II.
2 maja 1995
List apostolski „Orientale lumen” o Kościołach wschodnich.
8 maja 1995
Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
20 - 22 maja 1995
Podróż do Czech (m.in. kanonizacja bł. Jana Sarkandra) i wizyta w Polsce ze spotkaniem z prezydentem Lechem Wałęsą, który wręczył papieżowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe – order Orła Białego (64. papie-ska podróż zagraniczna).
25 maja 1995
„Ut unum sint”, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
3 - 4 czerwca 1995
Podróż do Belgii (65. papieska podróż zagraniczna).
27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec Święty ogłasza „List do kobiet”.
30 czerwca - 3 lipca 1995
Podróż apostolska na Słowację z kanonizacją trzech męczenników z Koszyc, m.in. bł. Melchiora Grodzieckiego, i złożeniem hołdu męczennikom protestanckim (66. papieska podróż zagraniczna). W Pekinie trwają obrady IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.
9 - 10 września 1995
Spotkanie z młodzieżą Europy w Loreto.
14 - 20 września 1995
Podróż do Afryki: Kamerun, RPA, Kenia (67.papieska podróż zagraniczna); w Jaunde w Kamerunie papież ogłasza posynodalną adhortację apostol-ską „Ecclesia in Africa” (zob. wyżej 10 kwietnia - 8 maja 1994 roku).
4 - 9 października 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (68. papieska podróż zagraniczna); w tym:
5 października 1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.


OSIEMNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1995 – 15 października 1996)

12 listopada 1995
List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada - 14 grudnia 1995
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w poświę-cone Libanowi.
1 stycznia 1996
29. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju”.
5 - 12 lutego 1996
Podróż do Ameryki Łacińskiej: Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wene-zuela (69. papieska podróż zagraniczna).
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska „Universi Dominici gregis” o wakacie Stolicy Apo-stolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.
25 marca 1996
Adhortacja apostolska „Vita consecrata” wieńczy prace Synodu Biskupów zwołanego w 1994 roku (zob. wyżej 2 - 29 października 1994 roku).
14 kwietnia 1996
Wizyta w Tunezji (70. papieska podróż zagraniczna).
18 kwietnia 1996
List apostolski z okazji 350-lecia unii użhorodzkiej.
17 - 19 maja 1996
Podróż do Słowenii (71. papieska podróż zagraniczna).
15 czerwca 1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec (72. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, męczenników II wojny światowej; 23 czerwca w Berlinie zapowiedź zwołania nowego Synodu Biskupów poświęconego Europie.
6 - 7 września 1996
Podróż na Węgry (73. papieska podróż zagraniczna).
19 - 22 września 1996
Podróż Francji (74. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie ze „zranio-nymi przez życie”.
6 - 15 października 1996
Jan Paweł II w klinice Gemelli; 8 października przechodzi operację usu-nięcia wyrostka robaczkowego.


DZIEWIĘTNASTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1996 – 15 października 1997)

14 - 18 października 1996
Negocjacje między Stolicą Apostolską a władzami Wietnamu w Hanoi.
22 października 1996
Przesłanie do członków Papieskiej Akademii Nauk „Magisterium Kościoła wobec ewolucji”.
7 - 10 listopada 1996
Jan Paweł II wraz z ok. 1500 kapłanami - złotymi jubilatami z 89 krajów świata - obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich.
15 listopada 1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego, „Dar i Tajemnica”.
30 listopada 1996
uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościo-ła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Jezusa Chrystusa).
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.
10 - 13 grudnia 1996
Wizyta w Rzymie katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostol-skiego Karekina I; wspólna deklaracja o dialogu.
1 stycznia 1997
30. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Przebacz, a zaznasz pokoju”.
2 lutego 1997
I Dzień Życia Konsekrowanego.
30 marca 1997
Inauguracja strony watykańskiej w internecie.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych trzech dni dzia-łania watykańską stronę internetową odwiedzono 2,9 miliona razy.
12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawła II do Sarajewa w Bośni-Hercegowinie (75. papie-ska podróż zagraniczna).
25 - 27 kwietnia 1997
Pielgrzymka do Czech na obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha (76. papieska podróż zagraniczna).
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu (77. papieska podróż zagraniczna). Ogłoszenie 10 maja w Harissie posynodalnej adhortacji apostolskiej “Une espérance nou-velle pour le Liban” – „Nowa nadzieja dla Libanu” (zob. wyżej 26 listopada - 14 grudnia 1995 roku).
31 maja - 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” (78. papieska podróż zagraniczna). Milenium śmierci św. Wojciecha – spotkanie w Gnieźnie z prezydentami 7 państw Europy Środkowowschodniej w Gnieźnie, kanonizacje bł. Jadwigi królowej i bł. Jana z Dukli, beatyfikacje matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej.
1 czerwca 1997
Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papieża Jana Pawła II.
21 - 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w XII Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu (6. podróż do Francji, 79. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja świeckiego dzia-łacza katolickiego Frédérica Ozanama.
5 września 1997
Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.
2 -6 października 1997
Udział w II Światowym Spotkaniu Rodzin w Rio de Janeiro (4. podróż do Brazylii, 80. papieska podróż zagraniczna).


DWUDZIESTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1997 – 15 października 1998)

19 października 1997
Ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.
31 października 1997
Przemówienie Jana Pawła II podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum „Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim” (31 października –2 listopada).
9 listopada 1997
Beatyfikacja węgierskiego biskupa Vilmosa Apora, zamordowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej.
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ame-ryki.
30 listopada 1998
Inauguracja drugiego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu (Rok Ducha Świętego).
1 stycznia 1998
31. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich”.
3 stycznia 1998
Wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu).
21 - 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka papieża na Kubę (81. papieska podróż zagraniczna).
21 lutego 1998
Podczas swego siódmego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu nowych kardynałów; wśród nich jest abp Adam Kozłowiecki, a jeden z dwóch kardynałów in pectore (których nazwiska zostały ujawnione 21 lutego 2001 roku) to abp Marian Jaworski (obok abpa Janisa Pujatsa z Rygi).
16 marca 1998
Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogła-sza dokument „Pamiętamy: Refleksje nad Shoah”.
21 - 23 marca 1998
Podróż do Nigerii (82. papieska podróż zagraniczna).
25 marca 1998
Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konkordatu między Stolicą Apostol-ską a Rzecząpospolitą Polską (ratyfikowanego 23 lutego).
19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
18 maja 1998
Papież podpisuje list apostolski „Ad tuendam fidem”.
21 maja 1998
Biskup Rzymu podpisuje list pasterski „Apostolos suos” o prawnej i teolo-gicznej naturze konferencji episkopatu.
24 maja 1998
Wizyta w Turynie – modlitwa przed Całunem Turyńskim.
25 maja 1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.
30 maja 1998
Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z papieżem świętuje wigilię Zielo-nych Świąt na placu św. Piotra.
31 maja 1998
Jan Paweł II podpisuje list apostolski „Dies Domini” o świętowaniu nied-zieli.
19 - 21 czerwca 1998
Podróż do Austrii (83. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja Resty-tuty Kafki, męczennicy II wojny światowej.
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska przedstawia odpowiedź Kościoła katolickiego na wspólną deklarację między Kościołem katolickim a Światową Federacją Luterańską w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Odpowiedź stwierdza zasadniczą, ale jeszcze nie pełną zgodność obu stron.
2 - 4 października 1998
Wizyta w Chorwacji (84. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja kard. Alojzego Stepinaca, więzionego przez komunistów.
11 października 1998
Jan Paweł II kanonizuje bł. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
15 października 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, „Fides et ratio” (podpisanej 14 września).


DWUDZIESTY PIERWSZY ROK PONTYFIKATU
(16 października 1998 – 15 października 1999)

16 i 18 października 1998
Obchody 20-lecia pontyfikatu. 18 października msza papieska na Placu św. Piotra.
22 listopada - 12 grudnia 1998
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Oceanii, którego owocem będzie adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania”, ogłoszona 22 listopada 2001 roku.
29 listopada 1998
Bulla „Incarnationis mysterium” ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000; rozpoczęcie trzeciego roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu (Rok Boga Ojca).
29 listopada 1998
Przesłanie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
1 stycznia 1999
32. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Poszanowanie praw człowieka warun-kiem i źródłem prawdziwego pokoju”.
22 - 27 stycznia 1999
Podróż do Meksyku i do St. Louis w USA (85. papieska podróż zagra-niczna). W Guadalupe Jan Paweł II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki (zob. wyżej 16 listopada - 12 grudnia 1997 roku) ogłoszeniem adhortacji „Ecclesia in America”.
1 marca 1999
Zezwolenie na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty.
4 kwietnia 1999
List do artystów.
2 maja 1999
Beatyfikacja Ojca Pio z udziałem ok. 300 tys. pielgrzymów na Placu św. Piotra i tłumów przed Bazyliką św. Jana na Lateranie.
7 - 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii (86. papieska podróż zagraniczna) – spotkanie z patriarchą prawosławnym Teoktystem i wspólna deklaracja w sprawie Kosowa.
5 - 17 czerwca 1999
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem „Bóg jest miło-ścią” (87. papieska podróż zagraniczna) – kanonizacja bł. Kingi; beatyfi-kacje 108 męczenników II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego męczennika z tego samego okresu, matki Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego; przemówienie w parlamencie.
29 czerwca 1999
Papieski „List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia ”.Śmierć Karekina I, katolikosa-patriarchy Ormiańskiego Kościoła Apostol-skiego (z tego powodu odwołano wizytę Jana Pawła II w Armenii, planowa-ną na 2-4 lipca).
19 września 1999
Wizyta w Słowenii (88. papieska podróż zagraniczna).
l października 1999
Otwarcie drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęco-nego Europie (potrwa do 23 października). Jan Paweł II ogłasza patron-kami Europy święte: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).


DWUDZIESTY DRUGI ROK PONTYFIKATU
(16 października 1999 – 15 października 2000)

23 października 1999
Zakończenie Synodu Biskupów (zob. wyżej).
26 października 1999
Prezentacja listu do osób w podeszłym wieku (noszącego datę 1 paździer-nika 1999 roku).
31 października 1999
Kard. Edward Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jed-ności Chrześcijan, i bp Christian Krause, przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej, podpisują wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawied-liwieniu.
5 - 9 listopada 1999
Jan Paweł II w Indiach i Gruzji (89. papieska podróż zagraniczna); w tym:
6 listopada 1999
W New Delhi ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Asia” (zob. wyżej 19 kwietnia - 14 maja 1998).
8 grudnia 1999
Przesłanie Jana Pawła II do katolików w Chinach.
24 - 25 grudnia 1999
W Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.
25 grudnia 1999
Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Jana na Lateranie.
1 stycznia 2000
33. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje”. Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej.
2 stycznia 2000
Jubileusz Dzieci.
18 stycznia 2000
Otwarcie Drzwi Świętych i nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie przez Jana Pawłą II razem z abpem Canterbury Geor-gem Careyem i z metropolitą Atanazym, delegatem patriarchy ekumenic-znego.
18 lutego 2000
Jubileusz Artystów.
23 lutego 2000
„Pielgrzymka duchowa” do Ur, ojczyzny Abrahama.
24 - 26 lutego 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Egiptu (90. papieska podróż zagraniczna) – na górę Synaj i do Kairu (wizyta na islamskim uniwersytecie Al-Azhar, spot-kanie z koptyjskim patriarchą-papieżem Aleksandrii Szenudą III).
12 marca 2000
Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła.
20 - 26 marca 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej – Jordania, Terytoria Palestyń-skie, Izrael (91. papieska podróż zagraniczna).
30 kwietnia 2000
Kanonizacja bł. Faustyny Kowalskiej; ustanowienie w całym Kościele święta Bożego Miłosierdzia.
1 maja 2000
Jubileusz Ludzi Pracy.
7 maja 2000
Ekumeniczne wspomnienie męczenników XX wieku w rzymskim Koloseum.
12-13 maja 2000
Pielgrzymka do Fatimy (4. wizyta w Portugalii, 92. papieska podróż zagra-niczna). Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto, zapo-wiedź ogłoszenia III tajemnicy fatimskiej.
18 maja 2000
Jubileusz Kapłanów; 80. urodziny Jana Pawła II.
13 czerwca 2000
Akt łaski prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego dla Mehmeta Alego Agcy, skazanego na dożywocie za zamach na papieża.
15 czerwca 2000
Jubileusz Ubogich i Bezdomnych.
26 czerwca 2000
Ogłoszenie w Watykanie III tajemnicy fatimskiej.
18-25 czerwca 2000
47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.
6-8 lipca 2000
Polska narodowa pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu.
9 lipca 2000
Jubileusz Więźniów – wizyta papieża w rzymskim więzieniu „Regina Caeli”.
15-20 sierpnia 2000
XV Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie.
3 września 2000
Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie papieży Piusa IX i Jana XXIII.
5 września 2000
Ogłoszenie deklaracji „Dominus Iesus” Kongregacji Nauki Wiary (podpisa-nej 6 sierpnia 2000).
17 września 2000
Jubileusz Ludzi Starszych.
1 października 2000
Kanonizacja 120 męczenników z Chin oraz bł. Katarzyny Drexel, bł. Marii Józefy Sancho de Guerra i bł. Józefiny Bakhita.
6 - 8 października 2000
Jubileusz Biskupów - z jubileuszową pielgrzymką do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupów.
15 października 2000
Setki tysięcy ludzi świętują Jubileusz Rodzin (III Światowe Spotkanie Rod-zin) w ulewnym deszczu na placu św. Piotra.


DWUDZIESTY TRZECI ROK PONTYFIKATU
(16 października 2000 – 15 października 2001)

31 października 2000
Jan Paweł II ogłasza św. Tomasza More'a patronem polityków i rządzących.
4 - 5 listopada 2001
Jubileusz Rządzących i Parlamentarzystów.
8 - 11 listopada 2001
Wizyta w Rzymie patriarchy-katolikosa Ormiańskiego Kościoła Apostolskie-go, Karekina II.
26 listopada 2001
Ogłoszenie nowej ustawy zasadniczej Państwa Watykańskiego (weszła w życie 22 lutego 2001 roku).
30 listopada 2001
Przekazanie greckiej wspólnocie prawosławnej kościoła św. Teodora na Palatynie.
1 stycznia 2001
34. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju”.
6 stycznia 2001
Uroczyste zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; Jan Paweł II ogłasza list apostolski „Novo millennio ineunte”.
8 stycznia 2001
Wręczenie papieżowi Złotego Medalu Kongresu (najwyższe cywilne odzna-czenie w USA).
13 lutego 2001
Audiencja dla pracowników Radia Watykańskiego z okazji 70-lecia powsta-nia rozgłośni (12 lutego 1931 roku).
17 lutego 2001
List apostolski na 1700. rocznicę chrztu Armenii.
21 lutego 2001
Jan Paweł II na swoim ósmym konsystorzu mianuje 44 nowych kardy-nałów; wśród nich jest abp Zenon Grocholewski, a ponadto m.in. ukraiń-sko-bizantyjski arcybiskup większy Lubomyr Huzar; zostają ujawnione nazwiska mianowanych 21 lutego 1998 roku in pectore kardynałów Mariana Jaworskiego ze Lwowa i Janisa Pujatsa z Rygi.
28 marca 2001
Rozpoczęcie na środowych audiencjach ogólnych cyklu katechez o Psal-mach i kantykach brewiarzowej liturgii godzin.
4-9 maja 2001
Pielgrzymka szlakiem św. Pawła - do Grecji (wspólna deklaracja papieża i prawosławnego arcybiskupa Aten Christodulosa na temat pokoju i posza-nowania życia), Syrii (pierwsza wizyta papieża w meczecie) i na Maltę (93. papieska podróż zagraniczna).
21 - 24 maja 2001
Plenarne zgromadzenie kardynałów poświęcone perspektywom Kościoła w III tysiącleciu.
23 - 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrainę (94. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja m.in. 27 greckokatolickich męczenników ukraińskich (26 z ręki komunistów i ks. Emiliana Kowcza z ręki nazistów w obozie na Majdanku), abpa JózefaBilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
23 lipca 2001
Audiencja dla prezydenta USA George’a W. Busha.
1 sierpnia 2001
1000. audiencja ogólna Jana Pawła II (uczestniczyło w nich do tego czasu 16 mln pielgrzymów).
30 sierpnia 2001
Prapremiera w watykańskiej Auli Pawła VI – z udziałem papieża – filmu Jerzego Kawalerowicza „Quo vadis”.
12 września 2001
Na środowej audiencji generalnej potępia dokonane poprzedniego dnia zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
22 - 27 września 2001
Papieska pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii (95. papieska podróż zagraniczna) – nocleg w siedzibie patriarchy-katolikosa Ormian Karekina II, wspólna delkaracja na temat dialogu.
30 września 2001
Rozpoczęcie Synodu Biskupów (zob. niżej).
7 października 2001
Beatyfikacja bpa Ignacego Malojana, męczennika tureckiej rzezi Ormian, i Mikołaja Grossa, niemieckiego męczennika z czasów II wojny światowej.


DWUDZIESTY CZWARTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 2001 – 15 października 2002)

30 września – 27 października 2001
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o posłudze biskupa w Kościele i w świecie.
21 października 2001
Beatyfikacja Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchich – pierwszej wspólnie beaty fikowanej pary małżeńskiej.
4 listopada 2001
Beatyfikacja dwóch słowackich męczenników z ręki komunistów: bpa Pawła Gojdiča o. Metodego Trčki.
22 listopada 2001
Jan Paweł II podpisuje nową adhortację apostolską „Ecclesia in Oceania”, będącą owocem specjalnego Synodu Biskupów (zob. wyżej 22 listopada - 12 grudnia 1998 roku) i przesyła ją adresatom pocztą elektroniczną.
14 grudnia 2002
Dzień postu w intencji pokoju na całym świecie.
16 grudnia 2002
300. wizyta w rzymskiej parafii (św. Marii Józefy od Serca Pana Jezusa).
1 stycznia 2002
35. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.
18 stycznia 2002
Utworzenie personalnej administratury apostolskiej dla Stowarzyszenia św. Jana Vianneya, skupiającego księży-tradycjonalistów z Brazylii, związanych dotąd ze schizmą abpa Lefèbvre’a.
24 stycznia 2002
Papież bierze udział wraz z delegatami 32 Kościołów i Wspólnot chrze-ścijańskich oraz 11 religii świata w Dniu Modlitwy o Pokój zorganizowanym w Asyżu.
11 lutego 2002
Ustanowienie regularnych struktur diecezjalnych w Rosji (co spotkało się z protestem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego).
7 kwietnia 2002
Dzień Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej (gdzie od 2 kwietnia trwało przez 6 tygodni oblężenie przez wojsko izraelskie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie schroniło się ok. 200 uzbrojonych Palestyńczyków). List apostolski „Misericordia Dei” o sakramencie pokuty.
11 kwietnia 2002
Jan Paweł II spotyka się z uczestnikami VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i przedstawia swoją refleksję na temat globa-lizacji.
22 - 26 maja 2002
Jan Paweł II odwiedza w kolejnej pielgrzymce Azerbejdżan i Bułgarię (96. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja trzech bułgarskich męczen-ników czasów komunistycznych, zakonników Jozafata Sziszkowa, Kamena Wiczewa i Pawła Dżidżowa.
10 czerwca 2002
Jan Paweł II w Rzymie i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartło-miej I w Wenecji podpisują wspólną deklarację katolicko-prawosławną w sprawie ochrony środowiska.
16 czerwca 2002
Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny z udziałem ponad 300 tys. wiernych.
24 lipca – 2 sierpnia 2002
Papieska pielgrzymka do Ameryki (97. papieska podróż zagraniczna): Kanady (XVII Światowy Dzień Młodzieży), Guatemali, Meksyku (kanoni-zacja bł. Juana Diego, który miał objawienia maryjne w Guadalupe).
16 - 19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski pod hasłem „Bóg bogaty w miłosierdzie” (98. papie-ska podróż zagraniczna) – poświęcenie sanktuarium w Krakowie-Łagiewni-kach i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, msza na krakowskich Błoniach z udziałem 2,5 mln pielgrzymów, beatyfikacja abpa Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Szymkowiak.
Wrzesień 2002
W czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje Tryptyk Rzymski: medytacje, opublikowany wiosną 2003 roku.
6 października 2002
Kanonizacja José Marii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
7 - 14 października 2002
Papież przyjmuje prawosławnego patriarchę Rumunii Teoktysta.


DWUDZIESTY PIĄTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 2002 – 15 października 2003)

16 października 2002
Ojciec Święty ogłasza list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, poświęcony modlitwie różańcowej i dołączający do różańca czwartą część: tajemnice światła.Ogłoszenie Roku Różańca (do października 2003 roku).
1 stycznia 2003
36. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Encyklika «Pacem in terris» nieustan-ne zobowiązanie”.
22 - 26 stycznia 2003
IV Światowe Spotkanie Rodzin w Manili; 25 stycznia przemówienie papieża w połączeniu telewizyjnym.
5 marca 2003
W Środę Popielcową dzień modlitwy i postu w intencji pokoju w Iraku i Zie-mi Świętej.
6 marca 2003
Prezentacja „Tryptyku Rzymskiego” w Rzymie i w Krakowie.
17 kwietnia 2003
Papież ogłasza nową encyklikę, „Ecclesia de Eucharistia”.
3 - 4 maja 2003
Jan Paweł II udaje się na swoją 99. pielgrzymkę zagraniczną – do Hiszpa-nii.
18 maja 2003
Kanonizacja biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledóchowskiej.
18 - 19 maja 2003
Narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25-lecia pontyfikatu.
5 - 9 czerwca 2003
100. podróż apostolska Jana Pawła II – do Chorwacji.
22 czerwca 2003
Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny (101. papieska podróż zagraniczna) – beatyfikacja świeckiego działacza katolickiego Ivana Merza.
28 czerwca 2003
Podpisanie adhortacji apostolskiej „Ecclesia in Europa”, będącej podsumo-waniem Synodu Biskupów z października 1999 roku, który obradował nad problemami Kościoła w Europie.
11-14 września 2003
Podróż apostolska na Słowację (102. papieska podróż zagraniczna) – bea-tyfikacja dwojga męczenników z czasów komunistycznych: bpa Vasila Hop-ko i s. Zdenki Schelingovej.
16 października 2003
25-lecie pontyfikatu.


DWUDZIESTY SZÓSTY ROK PONTYFIKATU
(16 października 2003 – 15 października 2004)

21 października 2003
Na swoim dziewiątym konsystorzu Jan Paweł II mianuje 31 kardynałów (i jednego in pectore; jego nazwisko nie zostanie ujawnione); wśród nich jest abp Stanisław Nagy SCI.
1 stycznia 2004
Orędzie Jana Pawła II na 37. Światowy Dzień Pokoju, „Zawsze aktualne zadanie:wychowywać do pokoju”, przypomina zakaz uciekania się do siły (z wyjątkiem słusznej obrony i systemu bezpieczeństwa wspólnego wyznacza-nego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ); wskazuje, że walka z terroryzmem nie może ograniczać się do represji, ale winna być prowadzona na pozio-mie politycznym i pedagogicznym, sięgając do przyczyn tego zjawiska
18 maja 2004
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy!”.
4 czerwca 2004
Papież przyjmuje prezydenta USA George’a W. Busha, prosząc go oznor-malizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie z udziałem ONZ.
5-6 czerwca 2004
Pielgrzymka do Szwajcarii (103. papieska podróż zagraniczna).
29 czerwca 2004
Wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I.
14-15 sierpnia 2004
Papieska pielgrzymka do Lourdes (104. papieska podróż zagraniczna).
27 sierpnia 2004
Przekazanie do Moskwy ikony Matki Bożej Kazańskiej.
5 września 2004
Spotkanie Jana Pawła II z włoską Akcją Katolicką w Loreto.
7 października 2004
List apostolski „Mane nobiscum Domine” na Rok Eucharystii.
4 października 2004
Przyjmując na audiencji premiera Iraku Ijada Alawiego papież popiera roz-wój demokracji w tym kraju.


DWUDZIESTY SIÓDMY ROK PONTYFIKATU
(16 października 2004 – 2 kwietnia 2005)

27 listopada 2004
Jan Paweł II przyjmuje patriarchę Bartłomieja I i przekazuje mu relikwie świętych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma.
8 grudnia 2004
Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.
18 stycznia 2005
Audiencja dla 160 rabinów, którzy dziękują papieżowi za wkład w rozwój dialogu katolicko-żydowskiego.
1 stycznia 2005
38. Światowy Dzień Pokoju, orędzie „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło do-brem zwyciężaj”.
27 stycznia 2005
W przesłaniu na 60. rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu-Brzezince Jan Paweł II pisze, że „nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość”.
1 lutego 2005
Papież hospitalizowany w klinice Gemelli.
10 lutego 2005
Powrót papieża do Watykanu.
22 lutego 2005
Prezentacja włoskiej wersji książki Ojca Świętego „Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci” (oryginał polski zaprezentowany 14 marca).
24 lutego 2005
Ponowna hospitalizacja w klinice Gemelli. Operacja tracheotomii.
13 marca 2005
Powrót do Watykanu.
27 marca 2005
Ostatnie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo „Urbi et Orbi”.
30 marca 2005
Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną.

2 kwietnia 2005
Godz. 21.37 zmarł Ojciec Święty.