Reinkarnacja w wydaniu chrześcijańskim?

Teoria reinkarnacji zatacza we współczesnym świecie coraz szersze kręgi. Kraje o zdawałoby się chrześcijańskich korzeniach, zdają się ją chłonąć bez większych zastrzeżeń. Mówią nam o tym choćby statystyki. Jak podaje amerykańska organizacja chrześcijańska Personal Freedom Outreach: 

"Blisko 60% Amerykanów wierzy, że reinkarnacja jest możliwa".

Badania socjologiczne stanu religijności Europy, przeprowadzone na szeroką skalę przez European Value System Study Group (EVS) w 1993 roku, dają nam w tej kwestii wiele do myślenia. Według tych badań; do krajów gdzie odsetek mieszkańców przyjmujących reinkarnację jest największy, mają należeć: Polska (32 % ), Islandia (32 % ), Irlandia Północna (30%), Wielka Brytania (24 % ), Francja (24% ), Włochy (22 % ), Węgry (21 % ), Bułgaria (21 % ), Hiszpania (20 % ), Niemcy (19 % ), Irlandia (19%), Szwecja (17%), Słowacja (16 % ), Holandia (15 % ) i Dania (15 % ). (M. Przedszewski, W co wierzy Europa?, Biuletyn KAI, 17 I 1994 r., str. l8-23).

Oczywiście badania socjologiczne mogą się między sobą różnić i to czasem znacznie. Przykładowo według badań nad religijnością Polaków, przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i pallotyński Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 1993 r. - 22,5 % naszych obywateli wierzy w teorię reinkarnacji. Mimo pewnych rozbieżności między porównywanymi tu badaniami socjologicznymi, widać, że znaczny odsetek polskich katolików (średnio ponad l/4), przyjmuje reinkarnację. Powyższe dane powinny nam dać sporo do myślenia.

Nie będziemy tu teraz wnikali, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy. Z pewnością jeszcze nie raz wrócimy do tego złożonego tematu na łamach naszego kwartalnika. Proponuję Państwu obecnie przyjrzeć się, co o reinkarnacji sądzi nasza młodzież. Niejako w jej imieniu wypowie się dla Państwa uczennica jednego z rudzkich liceów ogólnokształcących. Dodam tylko, że wyrażona tu opinia, jest zgodna z poglądami zdecydowanej większości uczniów tej szkoły.

F.G.

Zręby nauki biblijnej o życiu pozagrobowym powstawały bardzo powoli. Od czasu Abrahama (przełom XVIII i XVII stulecia przed narodzeniem Chrystusa) do VI w. przed Chrystusem nie było w ogóle znane pojęcie zmartwychwstania, a pojęcie życia pozagrobowego zaledwie niejasno sformułowane.

Zdecydowanym przeciwnikiem reinkarnacyjnych teorii o życiu i śmierci człowieka stało się chrześcijaństwo. Osoba Zbawiciela, Jego zbawcze dzieło oraz idea zmartwychwstania, wykluczały przyjęcie tez o kołowrocie istnień.

Nadzieja życia wiecznego pojawia się w Biblii wielokrotnie - jest ona wyrażona w Księdze Hioba i w Psalmach. Wzmianki o zmartwychwstaniu znajdują się u Izajasza, Ezechiela i Daniela. Nie ma w nich nawet aluzji do teorii reinkarnacji. Już teksty Księgi Rodzaju kreślą obraz świata i człowieka, który nie jest do pogodzenia z tą teorią. Wszystko cokolwiek istnieje, stworzył Bóg aktem Swej woli. Wszystko pojawiło się na Jego rozkaz (nie może więc być prawdziwą idea o odwiecznej, nieśmiertelnej, duszy ludzkiej). Tylko w akcie stwarzającym człowieka, jak w żadnym innym; Bóg wyraził decyzję uczynienia "istoty podobnej Sobie". 

W Biblii czytamy: "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę "(Rdzl,27). Adam dokonując przeglądu wszystkich żywych istot, nie znajduje stworzenia równego sobie. Dopiero gdy zobaczył Ewę, uznał ją za istotę sobie równą. Ludzie posiadający rozum i wolę wezwani są, by ziemię uczynili sobie poddaną. By "...panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi" (Rdz 1,28).

Ten Biblijny opis nie wskazuje na żadne związki duchowe między człowiekiem a zwierzęciem, czy też światem roślinnym. Opis stworzenia człowieka poucza ponadto, że nie dusza ludzka lecz ciało ma związek z ziemią - pochodzi z ziemi i powraca do niej po śmierci. Można więc tu ewentualnie mówić o "reinkarnacji pierwiastków chemicznych" z jednego organizmu do drugiego, lecz nie o reinkarnacji duszy.

Gdy Bóg przestrzegał pierwszych ludzi przed nieposłuszeństwem powiedział: "Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz" (Rdz 1,16-17). "Groził" śmiercią, a nie wejściem w "kołowrót istnień".

W Nowym Testamencie znajduje się szereg tekstów, które zaprzeczają teorii reinkarnacji. 

Oto tylko kilka z nich:

Jezus powiedział do apostołów: "Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata" (J 8,23). Słowa te wyraźnie wskazują, że nie wszyscy pochodzą z tego samego miejsca.

W Liście św. Pawła do Koryntian czytamy, że pierwsze jest "ciało naturalne", by potem mogło powstać "ciało duchowe" (por. 1 Kor 15,35-53). Reinkarnacja zdaje się odwracać tę kolejność.

Werset z Listu św. Pawła do Hebrajczyków mówi jasno: "...postanowione ludziom raz umrzeć a potem sąd" (Hbr 9, 27). Tego chyba nie trzeba komentować.

Czytając przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu, jednoznacznie możemy się upewnić, że niemożliwy jest pośmiertny powrót człowieka na ziemię (por. Łk 16, 19-31).

Ideą sprzeczną z teorią reinkarnacji jest także sama ofiara Jezusa Chrystusa: "...Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, druga raz ukarze się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują" (Hbr 9,28). Jednorazowa ofiara Jezusa odrzuca prawo karmy, które wiąże się z reinkarnacją. Reinkarnacja zaprzecza także celowi przyjścia Jezusa na ziemię.

W Apokalipsie napisanej przez św. Jana czytamy: "Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka" (Ap 13,8). Jednoznaczna wymowa tego tekstu nie wymaga specjalnego komentarza.

Fakt przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię oznacza, że nie możemy zbawić się sami przez cykl narodzin, śmierci i ponownych narodzin. Cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jak również nasze przyszłe cielesne zmartwychwstanie, są faktami kategorycznie i jednoznacznie sprzeciwiającymi się idei reinkarnacji. Na próżno szukać potwierdzenia tej teorii w Piśmie Świętym.

Prawda o zmartwychwstaniu jest objawiona w sposób jasny i zdecydowany. Tak też rozumieli teksty biblijne pierwsi ich interpretatorzy - Ojcowie Kościoła. Wszyscy jednak Ojcowie Kościoła występowali (podobnie jak i późniejsze sobory) przeciwko wyznawanej przez gnostyków, pitagorejczyków i platoników, doktrynie reinkarnacji. Ta postawa powinna być dla nas przykładem.

Sonia Musioł

Sekty i Fakty - nr 3/99