Biblia

Biblia - bierze ją do ręki każdy człowiek. Dla jednego jest to księga święta, dla drugiego najciekawsza książka religijna, bestseller wszechczasów. Książka dla każdego i na każdy dzień. Na wielu drogach człowiek szuka Boga. A jeśli pośród całej tej wielości i różnorodności jest jakaś najprostsza, najkrótsza i najoczywistsza droga, to jest nią zapewne ta, którą przygotował i ukazał sam Bóg - Pismo święte, Biblia. Biblia jako słowo Boże stanowi największą świętość dla wyznawców monoteizmu żydowskiego i chrześcijańskiego. Według Encyklopedii Katolickiej - Biblia to zbiór ksiąg uważanych przez Kościół za natchnione oraz przyjętych do kanonu Pisma świętego z uwagi na zawarte w nich objawienie Boże Starego i Nowego Testamentu; stanowi nie tylko depozyt wiary i jej regułę, ale jest nadto wyrazem świadomości religijnej Ludu Bożego. Wyraz Biblia pochodzi z greckiego rzeczownika: he biblos, zapożyczonego ze słownictwa egipskiego, gdzie oznaczał bądź papirus (z którego w starożytności wyrabiano materiał piśmienny), bądź świętą i czcigodną księgę. Stosownie do treści przekazanej przez Biblię oraz zależnie od czasu powstawania poszczególnych ksiąg dzieli się je na Stary i Nowy Testament. Słowo testament oznacza ostatnią wolę i przymierze. Stąd czasem mówi się o księgach Starego i Nowego Przymierza. Druga nazwa wyraźniej akcentuje inicjatywę zbawczą Boga. Kanon zawiera 73 księgi, w tym 46 Starego i 27 Nowego Testamentu.

Biblia stanowi konstytutywną i egzystencjalną podstawę misyjnego posłannictwa Kościoła od początku jego istnienia. Główne zastosowanie znajduje w liturgii, katechezie i wszelkiego rodzaju ewangelizacji. Sobór Watykański II (1963 - 1965) proponując odnowę Kościoła akcentuje potrzebę wzięcia do ręki przez wszystkich wierzących - duchownych i świeckich - Pisma świętego. W konstytucji soborowej o Objawieniu Bożym w nr 21 -25 czytamy: "Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie... Wierni winni mieć szeroki dostęp do Pisma świętego... sobór prosi wszystkich wiernych, by przez częste czytanie Pisma świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa". Jan Paweł II przekazując w roku 1984 Biblię Tysiąclecia młodzieży akademickiej pisał: "Przekazując Młodzieży Akademickiej w Polsce Biblię Tysiąclecia życzę, aby odnajdywała w niej Chrystusa, który jest Prawdą, Drogą i Życiem", a obecnie przygotowując Kościół na Jubileusz 2000 roku w liście apostolskim Tertio millennio adveniente (40) pisze: "Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii".

Poza tym Biblia w literaturze jest jednym z głównych źródeł inspiracji piśmiennictwa kształtującego się w Europie pod wpływem tradycji chrześcijańskich. Oddziałuje ona w literaturze na jej treść, a także jest wzorcem podstawowych gatunków literackich (np. kronika, opowiadanie, przypowieść, aforyzm, dramatyczny dialog, pieśń, list itp.). O wyborze - czy szczególnym uprzywilejowaniu poszczególnych wątków biblijnych - w różnych okresach decydowały właściwe dla nich dominanty ideowe i estetyczne. Podobnie szerokie zastosowanie znalazła tematyka biblijna w muzyce; przejawiało się to albo w korzystaniu z tekstów poszczególnych ksiąg czy ich fragmentów lub poszczególnych zdań Pisma albo w operowaniu biblijnymi wątkami tematycznymi. Teksty biblijne dały podstawę do wytworzenia określonych gatunków lub form muzycznych, podlegających rozwojowi i zmianom stylistycznym zgodnie z epoką, w której powstały . To samo można powiedzieć o biblijnej inspiracji w sztuce, zwłaszcza w malarstwie i rzeźbie.

W celu upowszechniania znajomości Biblii dokonano w ciągu wieków licznych przekładów na języki narodowe. Zamieszczony na tej płycie tekst Biblii wydało Wydawnictwo Pallottinum po raz pierwszy w 1965 roku. Wydanie to nazwane Biblią Tysiąclecia, dla uczczenia 1000-lecia Chrztu Polski, powstało z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. Więcej szczegółów znajdzie Użytkownik na CD (wstępy do poszczególnych wydań) jak i na stronie: "www.biblia.poznan.pl". Zespół Informatyczny Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu przygotował prezentowany CD-ROM na bazie IV wydania Biblii. U źródeł tej inicjatywy znalazła się VI pielgrzymka apostolska Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1997 roku. W dniu 3 czerwca, w czasie pobytu Ojca Świętego w Poznaniu, otrzymał On unikatowy krążek Biblii Tysiąclecia. I tak dalsze prace nad komputerowym wydaniem Biblii Tysiąclecia związały się już na stałe z Następcą Św. Piotra. Także i to wydanie, przygotowane z okazji Złotego Jubileuszu Pallottinum w Poznaniu, pragniemy zadedykować Prorokowi naszych czasów, niestrudzenie głoszącemu Ewangelię całemu światu.

Ks. Stefan Dusza SAC

OTWÓRZ BIBLIĘ


Ciekawostki o Biblii