Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson. 
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. 
Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, jedyny Boże,
Duchu Święty, pochodzący od Ojca i Syna,
Duchu Święty, któryś na początku świata unosił się nad wodami i udzieliłeś im płodności,
Duchu Święty, któryś przemawiał przez święte sługi Boże, 
Duchu Święty, którego namaszczenie daje nam poznać wszystkie rzeczy, 
Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Jezusie Chrystusie, 
Duchu Prawdy, który nas nauczasz wszystkiego, 
Duchu Święty, któryś zstąpił na Maryję Pannę,
Duchu Pański, który napełniasz okrąg ziemi, 
Duchu Święty, w nas przebywający, 
Duchu mądrości i rozumu, 
Duchu rady i męstwa, 
Duchu umiejętności i pobożności,
Duchu bojaźni Bożej, 
Duchu łaski i miłosierdzia,
Duchu miłości i pokoju, 
Duchu pokory i czystości, 
Duchu dobroci i cichości, 
Duchu różnorakich łask,
Duchu przenikający skrytości Boże,
Duchu Święty, modlący się za nami wzdychaniem niewymownym,
Duchu Święty, któryś zstąpił na Jezusa Chrystusa w postaci gołębicy,
Duchu Święty, przez którego na nowo się rodzimy, 
Duchu Święty, napełniający nasze serca miłością,
Duchu Święty, przysposabiający nas za dzieci Boże, 
Duchu Święty, któryś zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków,
Duchu Święty, który według swej woli wszystkim rozdajesz dary, 
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiego grzechu, 
Od pokus i zasadzek złego ducha,
Od zuchwałości i rozpaczy, 
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie,
Od uporu i zatwardziałości serca, 
Od wszelkiej zmazy ciała i duszy, 
Od ducha nieprawości, 
Od wszelkiej pychy i kłamstwa,
Od wszelkiej obłudy i nieszczerości,
Od próżności i lekkomyślności,
Od lenistwa i niedbalstwa w służbie Twojej, 
Od sprzeciwiania się natchnieniom Twoim, 
Od wszelkiej nieroztropności i pomyłek, 
Od wszelkich złych duchów, 
Przez Twoje przedwieczne pochodzenie od Ojca i Syna, wybaw nas, Panie.
Przez poczęcie Jezusa Chrystusa, które się stało za Twoją sprawą,
Przez Twoje zstąpienie na Jezusa Chrystusa w Jordanie, 
Przez Twoje zstąpienie w dzień Zielonych Świąt,
Przez Twoją miłość i miłosierdzie Twe nieskończone,
W wielki dzień sądu, 
My grzeszni, 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy, żyjąc duchem, duchem także działali,
Abyśmy, pomnąc na to, że jesteśmy Twoją świątynią, Duchu Święty, nigdy jej nie znieważali,
Abyśmy, żyjąc duchem, nie szli za skłonnościami ciała, 
Abyśmy sprawy ciała duchem umartwiali, 
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, któryś jest Świętym Duchem Bożym,
Abyśmy zachowali jedność umysłów dążąc do pokoju, 
Abyśmy łatwo nie wierzyli wszystkim duchom, 
Abyśmy doświadczali duchy, czy są od Boga, 
Abyś w nas odnowił ducha prawego, 
Abyś nas prostą drogą prowadził ku zbawieniu wiecznemu,
Abyś nas umacniał Twym wszechwładnym Duchem, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Błagamy Cię, Boże wszechmogący, abyś nas nieustannie wspierał łaską Ducha Świętego, a z miłosierdzia Twego.